OCHRANA SOUKROMÍ MOWION

Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o způsobu ochrany osobních údajů uživatelů online služby MOWION umístěné na internetové adrese www.mowion.pl a dalších jazykových verzích na: mowion.com, mowion.cz, mowion.sk, mowion.hu, mowion.de, mowion.fr, dále jen „webové stránky“.

 

Administrátorem osobních údajů uživatelů služby je společnost Kanlux S.A., se sídlem na adrese: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, zapsaná do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku (KRS) vedeného okresním soudem v Gliwicích, 10. podnikatelsko-administrativní oddělení registru národního soudu pod číslem KRS: 0000286139, DIČ: 645-243-27-93, IČO: 240672104, základní kapitál ve výši 35 500 000 PLN, plně uhrazen – dále jen administrátor nebo zkráceně AOU.

 

Obsah stránek služby je předmětem práv administrátora a je právně chráněn.

Abyste mohli používat webové stránky, musíte mít počítač nebo zařízení s nainstalovaným softwarem, který Vám umožní procházet webové stránky a mít přístup k internetu. Přístup na webové stránky je možný í přes populární internetové prohlížeče.

 

Webové stránky služby neobsahují texty porušující práva třetích stran nebo příslušné zákony a zejména texty s informacemi, které způsobují ohrožení nebo jsou ohrožením soukromí nebo bezpečnosti osob, texty s informacemi propagujícími nezákonné činnosti nebo chování, texty s urážlivým obsahem,, představuje hrozbu, je nesprávný, hanobící, podněcuje rasismus, pronásledování z etnických, kulturních nebo náboženských důvodů, epodporuje nebo napomáhá trestné činnosti, texty, které porušují práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví nebo jiných forem porušování zákonem chráněných osobnostních práv.

 

Správa osobních údajů

Osobní údaje uživatelů webových stránek jsou chráněny a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti osobních údajů včetně ustanovení a požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů i v záležitosti volného šíření těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

Administrátor používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat, příslušné a přiměřené k daným hrozbám a kategoriím údajů spadajících pod ochranu a zejména chrání osobní údaje uživatelů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením.

 

Pokud jde o Vaše osobní údaje, můžete kontaktovat administrátora dotazem odeslaným na následující e-mailovou adresu: ado@kanlux.pl.

Kanlux S.A. shromažďuje a používá data o uživatelích webových stránek získaných od osob, na něž se tato data vztahují, v důsledku jejich registrace na webové stránce nebo pomocí určitých funkcí webové stránky. Zdrojem dat jsou informace poskytnuté uživateli včetně údajů poskytovaných prostřednictvím formulářů dostupných na webových stránkách. Zasílání údajů se provádí dobrovolně a za podmínek svobodného rozhodování.

 

V procesu shromažďování a zpracování Vašich dat se řídíme principy: spolehlivosti, průhlednosti, zákonného chování, omezeného na konkrétní účel zpracování, principu minimalizace dat (shromažďujeme údaje potřebné k uskutečnění konkrétního účelu zpracování v nezbytném čase), jejich správnosti, ukládání ve formě umožňující Vaší identifikaci, po dobu, která není delší, než je nutné pro účely zpracování (zásada omezeného uchovávání), zabezpečeného zpracování, za podmínek zajišťujících integritudůvěrnost údajů.

Vaše osobní údaje, které v závislosti na účelu zpracování mohou zahrnovat: jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, společnost, adresu a pozici jsou zpracovávány pro následující účely:

Shromážděné informace typu IT (například adresa IP, typ prohlížeče a počítačový operační systém) nám umožňují přizpůsobit stránky naší služby na zařízení, které používáte, a zajistit bezpečnost transakcí.

Poskytování osobních údajů za účelem realizace legitimního zájmu administrátora spočívajícího v přímém marketingu produktů nebo služeb administrátora je dobrovolné, ale nezbytné k vytvoření účtu na webových stránkách.

Přímý marketing probíhá v souladu s příslušnými ustanoveními práva, a to v čl. 172 odst.1 a následujícího zákona ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacícha v souladu s čl. 10 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb.

Máte možnost vyjádření souhlasu s přímým marketingem zaškrtnutím políčka vedle doložky o souhlasu se zpracováním dat pro marketingové účely.

Zprávy zaslané na Vaši e-mailovou adresu mohou obsahovat obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zákonů z roku 2016, položka 1030, v platném znění).

Získání marketingových informací je zdarma.

Poskytování dat k vytváření a vedení účtu na webových stránkách je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení tohoto cíle. Neposkytnutí údajů zabrání vytvoření účtu. Poskytování údajů pro využití jiných funkcí webové stránky je dobrovolné a jejich neposkytnutí Vám nebrání využívat uvedená práva a funkce.

 

Příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty související se společností Kanlux S.A. a zaměstnanci, spolupracovníci a osoby poskytující služby pro administrátora a přidružené subjekty, kterým administrátor svěří zpracování údajů nebo je pověří zpracováváním dat, zejména osoby podporující administrátora při provozování servisu webových stránek, při plnění smlouvy v tomto rozsahu služeb IT. Subjektem zpracovávajícím data na žádost administrátora a pod jeho dohledem a kontrolou je Home.pl S.A. se sídlem ve Štětíně, s nímž administrátor dat uzavřel příslušnou dohodu o svěření údajů k výše uvedeným účelům.

 

Nemáme v úmyslu poskytovat Vaše údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Na základě Vašich osobních údajů nebudou prováděna automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování.

 

Změna nebo odstranění osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim údajům a jejich opravě, pokud jsou nesprávné. V případech stanovených zákonem máte právo požadovat jejich odstranění, omezení jejich zpracování, právo na jejich přenesení a právo na námitky vůči jejich zpracování.

Z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich údajů, kde základem pro jejich zpracování je legitimní právní zájem AOU (čl. 6 odst.. 1 písmeno. f GDPR). Můžete také vyjádřit nesouhlas se zpracováním Vašich údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.

Vaše data budou uložena po dobu, která vyplývá ze zákona, zejména do lhůty pro případné nároky vyplývající z uzavřené smlouvy nebo z  provádění hospodářské činnosti. Údaje poskytnuté pro marketingové účely nebo pro účely vedení účtu na webových stránkách budou uchovávány až do odvolání souhlasu.

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely se může uskutečnit zasláním prohlášení o zrušení souhlasu na následující e-mailovou adresu: ado@kanlux.pl nebo na adresu administrátora dat: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922).

Uživatel může kdykoli znovu souhlasit se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů nemá vliv na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho zrušením, ani na správnost činností, které představují realizaci konkrétního účelu zpracování.

Potom, co bude ukončeno zpracování Vašich osobních údajů k původnímu účelu, nebudou tato data zpracovávánana pro žádný jiný účel.

Námi shromážděné osobní údaje jsou viditelné po přihlášení do Vašeho účtu. Je možné je upravovat a odstraňovatt prostřednictvím funkcí služby. Chcete-li změnit nebo odstranit osobní údaje, zašlete prosím příslušný e-mail na adresu: ado@kanlux.pl nebo poštou na adresu Kanlux S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków.

Ochrana soukromí

Kanlux S.A.používá bezpečnostní opatření, která chrání data uživatelů před ztrátou, úpravou nebo zneužitím. Zavazujeme se k ochraně všech informací, které nám poskytli uživatelé webových stránek v souladu s normami ochrany bezpečnosti a zachování diskrétnosti.

Nesledujeme ani neověřujeme informace o věku uživatelů webových stránek. V souladu s příslušnými právními předpisy by nezletilé osoby neměly zasílat žádné informace ani se přihlašovatt k službám poskytovaným našimi webovými stránkami bez vědomí a souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků, a to i bez jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů osob, o které pečují. Pokud porušíme příslušné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu – předsedy úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Pravidla pro soubory cookie

Webové stránky používají textové soubory s názvem cookies.

Soubory cookie jsou uloženy serverem na počítači příjemce.

Aby bylo možné používat webové stránky poskytovatele služeb, je nutné povolit, aby byly soubory cookie uloženy v počítači uživatele. Není -li oprávnění poskytnuto, může dojít k tomu, že nebude možné používat webové stránky poskytovatele služeb, nebo s tím budou problémy.

Soubory cookie se nepoužívají ke sběru osobních údajů.

Soubory cookie nemění konfiguraci počítače uživatele služby, neslouží k instalaci ani odinstalaci žádného počítačového programu, nezasahují do integrity systému nebo údajů zákazníka.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo využívat služby třetích stran v rámci rozvíjení statistik týkajících se používání webových stránek služby. Poskytovatel služeb prohlašuje, že v takovém případě nebudou těmto subjektům poskytnuty žádné údaje identifikující zákazníky.

V reklamách zveřejněných na webových stránkách poskytovatele služeb mohou být cookies třetích stran použity k tomu, aby umožnily analýzu účinnosti reklamní kampaně. Tyto zásady ochrany soukromí neupravují pravidla pro používání mechanizmu cookies třetími stranami.

Jako součást webové stránky poskytovatele služeb se používají tři typy souborů cookie: „sezónní“ (session cookies), „trvalé“ (persistent cookies) a „analytické“.

Soubory cookie „sezónní“ jsou dočasné soubory uložené v koncovém zařízení zákazníka, dokud se zákazník neodhlásí (opustí stránky).

Trvalé soubory cookie jsou uloženy v zařízení zákazníka po dobu stanovenou v parametrech souboru cookie nebo dokud nejsou odstraněny příjemcem služby.

„Analytické“ soubory cookie umožňují lepší pochopení toho, jak zákazník pracuje s obsahem webu poskytovatele služeb. Shromažďují informace o způsobu používání webových stránek, typu webových stránek, ze kterých byl příjemce přesměrován, o počtu návštěv a času návštěvy zákazníka na internetových stránkách poskytovatele služeb. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatelů, ale slouží k vytváření statistik o používání webových stránek.

V souladu s platnými ustanoveními zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (Sb. zákonů č. 171, pol.1800 v platném znění) máte právo rozhodnout o rozsahu přístupu souborů cookie do počítače jejich výběrem v okně prohlížeče.

Pokyny výrobců prohlížečů, které popisují způsob správy souborů cookie, jsou k dispozici na následujících odkazech:

Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safarihttp://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operahttp://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, měli byste změnit nastavení prohlížeče nebo se odhlásit od používání webových stránek služby. Pokud nastavení nezměníte, vyjadřujete tím souhlas s cookies používanýchi na webových stránkách služby.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nezahrnují informace týkající se služeb nebo zboží jiných subjektů, než administrátora dat, které byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele služby za komerčním nebo návštěvním účelem na základě systému reciprocity nebo nesloužící obchodu.

Administrátor dat není zodpovědný za akce nebo opomenutí uživatelů, v důsledku čehož administrátor dat zpracovává osobní údaje, které mu jsou poskytnuty , způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Administrátor si vyhrazuje právo zavést změny, stáhnutí nebo úpravy funkcí nebo vlastností webových stránek, a také ukončit provoz, převést práva na webovou stránku a provést veškeré právní kroky povolené platnými právními předpisy. Veškeré činnosti prováděné administrátorem dat nesmí porušovat práva uživatele.

Administrátor si rovněž vyhrazuje právo provádět změny zásad ochrany osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo změny provedené na webových stránkách. Administrátor informuje uživatele o příslušných změnách a o datu jejich vstupu v platnost, zejména zveřejněním zprávy na webové stránce.

Dnem uvedeným níže je datum uplatnění zásad ochrany osobních údajů v nejnovější verzi.

 

Datum: 24. května 2018

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną